Servicios
ES.12138.AMVIN_AH_00764_010

DOCUMENT DEL MES DE DESEMBRE DE 2022 «ANTECEDENTS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA: EL PLA D’ALINEACIONS DE 1949»

El Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) és, d’acord amb la legislació urbanística, l’instrument de planejament general que permet ordenar el territori d’un municipi.

Actualment, el Pla General d’Ordenació Urbana vigent a Vinaròs és de l’any 2001. Anteriorment es van aprovar altres plans generals, com ara el de 1988 i 1965. Prèviament, es va redactar un primer pla general de forma provisional en 1958, tot i que no hi ha evidències de què s’aprovara i posara en pràctica de forma definitiva.

Tot i això, els primers intents de realitzar una planificació urbana a la ciutat van iniciar-se a mitjans del segle XX. Seria el desembre de l’any 1949 quan s’elaboraria el Pla General d’Alineacions, per part dels arquitectes José Meyer i Vicente Vives. Aquest pla tenia com a objectius no només alinear les vies existents i preveure la continuació dels carrers. També va planificar l’obertura de nous carrers dins de la trama urbana existent en aquell moment, incorporant zones interiors que havien quedat sense urbanitzar.

El Pla d’Alineacions de 1949 es va realitzar sobre la base d’un treball anterior, el Plànol taquimètric realitzat el 15 de novembre de 1941 per l’arquitecte municipal Josep M. Franquet. D’aquest plànol, malauradament, no s’ha conservat una de les fulles, la corresponent al centre històric del municipi.

Les actuacions proposades al Pla d’Alineacions de 1949 van assentar les bases de moltes de les actuacions urbanístiques dels anys posteriors, encara que alguna de les reformes proposades no es va realitzar o es va modificar posteriorment. Un exemple és la reforma núm. 1 del Pla d’Alineacions, realitzada en 1956 per l’arquitecte José Meyer, que afectava l'actual carrer de l'Arxipreste Bono i l'avinguda del País Valencià.

Bibliografia: BAILA PALLARÉS, M. A. Lloc, Vila i Ciutat: evolució urbana de Vinaròs (segles XIII-XX). Vinaròs: Editorial Antinea, 2008, pp. 237-241, 342-346.

Plànol taquimètric (1941). AMVIN, Fons Municipal Històric, Caixa 764, Document 11.

Pla General d’Alineacions (1949). AMVIN, Fons Municipal Històric, Caixa 764, Document 10.

Reformat núm. 1 del Projecte General d’Alineacions (1956). AMVIN, Fons Municipal Històric, Caixa 736, Document 3.

ES.12138.AMVIN_AH_00764_010_0001
Pla General d’Alineacions (1949). AMVIN, Fons Municipal Històric, Caixa 764, Document 10.