Servicios

L'Administració Municipal garantirà l'accés del ciutadans a l'Arxiu Municipal, sense perjudici de les restriccions que, per raons de la conservació dels béns que es custodien o per les definides en la llei es puguin establir.

La consulta es basarà en l'esperit dels Articles 105 b i 44 de la Constitució, en el seu desenvolupament reglamentari, en allò que es contempla en l'Article 57 de la Llei 16/1985 de 25 de juny sobre el Patrimoni Històric Español i en el capítol I, art. 37, de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els expedients podran ser consultats sempre que la seva tramitació hagi finalitzat. La consulta serà lliure per als particulars, excepte en els supòsits protegits per l'Article 18 de la Constitució Espanyola o per lleis especials que ho determinin. Quant a l'obtenció de fotocòpies, caldrà acreditar la condició d'interessat en l'expedient del com se sol·liciten, amb la limitació d'aquells documents subscrits o generats per particulars que siguin d'obligatòria aportació en un expedient administratiu de preceptiva tramitació per obtenir o exercir un dret.

Els contactes amb l'Arxiu Municipal de Vinaròs es poden realitzar de forma presencial o a través del telèfon, correu postal o electrònic.

ARXIU MUNICIPAL DE ViNARÒS

Avg. Llibertat, 2-D. CP/ 12500 - Vinaròs

Telf: 964 400281

Email: arxiu@vinaros.es

SALA DE CONSULTA

L'Arxiu disposa d'una sala de consulta general, situada en la primera planta de l'edifici. Per a l'accés a la documentació no és necessària la targeta d'investigador. Per a la consulta dels documents, inventaris i d'altres instruments de descripció és suficient la presentació del document d'identitat.

La sala de consulta roman oberta al públic tots els dies laborals de les 9 a les 13 hores.


SERVEI DE REPROGRAFIA

Fotocopies. Les fotocòpies es lliuren el mateix dia de la petició.

No es poden fotocopiar pergamins ni material enquadernat, ni tampoc documentació manuscrita, llibres i revistes en un estat de conservació precari.


BIBLIOTECA AUXILIAR

L'arxiu disposa d'una petita biblioteca auxiliar amb volums centrats en la història local i comarcal al servei de la consulta (no préstec) de l'investigador a la sala de consulta.

De la mateixa manera l'arxiu conserva tots els volums editats de les revistes locals