Servicios
ES.12138.AMVIN_AH_00790_001

DOCUMENT DEL MES DE NOVEMBRE DE 2022 «ELS LLIBRES D’ESTABLIMENTS»

Els llibres d’establiments municipals són considerats una de les tipologies de documents més interessants per a l’estudi dels municipis medievals i moderns. En ells es recullen els acords municipals relatius a la vida del municipi: ordre públic, urbanisme, activitat econòmica, govern i administració, etc. Els llibres prenen la forma de reculls d’estatuts o ordenances, en què es recullen aquests acords, reunits en un únic manuscrit per facilitar la consulta.

En el llibre Establiments de Vinaròs. Un estudi de dret foral valencià del segle XVII, Sebastià Albiol va realitzar un estudi dels establiments de Vinaròs d’època moderna conservats a l’Arxiu Municipal, tant des del seu vessant legal, com del seu context històric. El treball inclou la transcripció dels textos, així com la identificació dels manuscrits conservats.

En el cas del municipi de Vinaròs s’identifiquen dos cossos legals d’establiments: els establiments del lloctinent de justícia i els establiments del mostassaf. El primer recollia les disposicions relatives al càrrec de lloctinent de justícia, l’oficial vinculat a la funció d’administrat la justícia. El segon, les relatives al càrrec municipal del mostassaf, encarregat de contrastar els pesos i mesures, de comprovar la bona qualitat dels queviures i altres coses vendibles i de vetlar per l'observança dels preus assignats oficialment a aquelles.

S’identifiquen diferents etapes de formació dels establiments. Els del lloctinent de justícia comencen l’any 1647 i els del mostassaf en 1648. Anteriorment degué haver-hi uns altres establiments previs que no s’han conservat fins als nostres dies. Posteriorment, al llarg dels segles XVII i XVIII es van aprovar nous establiments per a cada càrrec que s’incorporen als textos legals.

A l’Arxiu Municipal es conserven cinc manuscrits diferents que contenen els establiments del lloctinent de justícia i els establiments del mostassaf. Els dos més antics són el manuscrit A i el B. Posteriorment, els altres documents contenen còpies dels textos anteriors amb correccions, modificacions i addicions.

Bibliografia: ALBIOL VIDAL, S. Establiments de Vinaròs. Un estudi de dret foral valencià del segle XVII. Benicarló: Centre d’Estudis del Maestrat, 2003.

ES.12138.AMVIN_AH_00790_001_002r
Establiments del lloctinent de justícia de la vila de Vinaròs (1647-1673). AMVIN, Fons Municipal Històric, Caixa 790, Document 1, f. 2r.